Wenst u ons te bezoeken altijd even vooraf bellen, het zou jammer zijn als u ons niet aanwezig treft 06-30061576

Zoek je product

GARANTIEVOORWAARDEN BMW Cars en Parts

Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen.

De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij/zij de goederen van BMW Cars en Parts heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door de originele aankoop nota te overleggen.

Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

BMW Cars en Parts garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar geleverde goederen voor de periode van één maand na de aankoop. De koper heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende één maand de geleverde zaak aan BMW Cars en Parts aan te bieden te vervanging of herstel, ter keuze van BMW Cars en Parts overeenkomstig artikel 7 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

BMW Cars en Parts verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden en artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een redelijke termijn (maximaal 8 werkdagen) te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare product, tenzij BMW Cars en Parts hiertoe niet in staat is, in welk geval BMW Cars en Parts tot contante terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag zal overgaan.

De door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak komt opnieuw voor garantie in aanmerking.

De koper kan geen aanspraak maken op een garantie;

indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;

indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied;

indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;

indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient;

indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de fabrikant;

Indien door BMW Cars en Parts aangebrachte  verzegeling en  of merktekens zijn verbroken of verwijderd.

indien er sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.);

indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven;

Indien een bij BMW Cars en Parts aangekochte automaatbak door een particulier wordt gemonteerd;

De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover BMW Cars en Parts op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

BMW Cars en Parts heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende garantie bepalingen schriftelijk tussen BMW Cars en Parts en de koper zijn vastgelegd.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan van overeenkomsten met BMW Cars en Parts tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de BMW Cars en Parts Garantievoorwaarden van toepassing.

Prijzen

Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling. Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemen aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn vrijblijvend. Zij binden BMW Cars en Parts niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

Levering

Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van BMW Cars en Parts. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij BMW Cars en Parts hierbij geen redelijk belang heeft. Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending. Het verkochte zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt. Vervoer van onderdelen door BMW Cars en Parts vindt geheel plaats voor rekening en risico van de koper.

Leveringstermijn

Levertijden worden in overleg en bij benadering door BMW Cars en Parts vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij -mondelinge en/of schriftelijke orderbevestiging. In geval van niet tijdige levering is BMW Cars en Parts niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper BMW Cars en Parts schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper BMW Cars en Parts een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Indien de koper niet binnen vier weken nadat BMW Cars en Parts koper heeft geïnformeerd dat het gekochte gereed staat voor afhalen, het gekochte afhaalt, zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geacht te zijn ontbonden, tenzij BMW Cars en Parts schriftelijk de koper laat weten nakoming te verlangen.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen (niet voor particulieren) geschiedt betaling à contant of bij vooruit betaling. Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het direct opeisbare achterstallig bedrag verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag. In geval van lid 3 van dit artikel heeft BMW Cars en Parts binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureaus, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor BMW Cars en Parts verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso’s met een minimum van € 50,00.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens BMW Cars en Parts uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van BMW Cars en Parts. De koper is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen. De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

Tekortkomingen/klachten

Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen 5 dagen na ontdekking aan BMW Cars en Parts gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer. Ten einde de BMW Cars en Parts Garantievoorwaarden van toepassing te doen zijn, is de uiterste meldingsdatum 1 maand na de koop (overeenkomstig artikel 4 BMW Cars en Parts Garantievoorwaarden). Koper dient BMW Cars en Parts in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken. Voor zover de wet dit toelaat, leveren tekortkomingen in het geleverde de koper geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om in lid 2 van dit artikel bedoelde tekortkomingen en BMW Cars en Parts er na herhaalde pogingen niet in slaagt de tekortkomingen aanvaardbaar op te heffen. In dat geval is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Voor zover de wet dit toelaat, geeft een beroep op een tekortkoming aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. De bepalingen van dit artikel 7 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de Garantievoorwaarden van BMW Cars en Parts.

Overmacht

Indien BMW Cars en Parts geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet BMW Cars en Parts worden toegerekend indien BMW Cars en Parts de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van BMW Cars en Parts is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:

  • tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
  • oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
  • sabotage, boycot, staking of bezetting;
  • machineschade;
  • diefstal uit de magazijnen;
  • bedrijfsstoornissen;
  • maatregelen van de overheid;
  • slecht weer;
  • blikseminslag;
  • brand.

Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, BMW Cars en Parts niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan BMW Cars en Parts naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Gebruik van de zaak

Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig zijn aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door BMW Cars en Parts voorgeschreven gebruiksvoorschriften. Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper BMW Cars en Parts aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door BMW Cars en Parts geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en lid 2 van dit artikel is BMW Cars en Parts nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, BMW Cars en Parts te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

Aansprakelijkheid

Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor BMW Cars en Parts rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van BMW Cars en Parts het factuurbedrag niet te boven gaat. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen. Behoudens voor zover op BMW Cars en Parts enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper BMW Cars en Parts tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van BMW Cars en Parts in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat BMW Cars en Parts in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt BMW Cars en Parts alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd. Artikel 8 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Ontbinding

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot BMW Cars en Parts richt, zal de koper te allen tijde eerst BMW Cars en Parts schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet. Indien BMW Cars en Parts instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door BMW Cars en Parts verrichte prestaties en heeft BMW Cars en Parts onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van BMW Cars en Parts om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.

Geschillen

Op alle transacties tussen BMW Cars en Parts en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

statiegeld

Producten die voorzien zijn van statiegeld dienen binnen 3 week retour te worden aangeboden bij BMW Cars en Parts.

De retour verzendkosten voor een statiegeld product zijn voor rekening van de klant zelf tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de producten niet binnen gestelde termijn retour wordt aangeboden kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op het statiegeld bedrag.